Krzywa

Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa

Zamawiający: POWIAT LEGNCA

Realizacja: 13.10.2022-09.11.2022

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie nowego dywanika bitumicznego na odcinku drogi powiatowej 2269D w m. Krzywa, wraz z poboczami i umocnieniem istniejących zjazdów indywidualnych do okolicznych posesji:

Zakres prac obejmował m. in.

• wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC16W gr. średnio 5 cm - 2 775,00 m2

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11 S gr. 4 cm - 3 186,60 m2

• wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej - 115,70 m2

• wykonanie pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm klinowanego miałem o uziarnieniu 0/5 mm - 834,00 m2

• wykonanie ścieku korytkowego z prefabrykatów betonowych na lawie betonowej C12/15 gr. 10 cm - 28,00 m

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu -oznakowanie pionowe - 2 kpl.