Dobrzejów

Przebudowa drogi gminnej nr 104486D i drogi wewnętrznej w Dobrzejowie”

Zamawiający: Gmina Miłkowice

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej nr 104486D i drogi wewnętrznej w Dobrzejowie. W ramach inwestycji przebudowano drogi na dł. 170 m (droga publiczna) wraz z włączeniem do drogi powiatowej i na dł. 475 m (droga wewnętrzna). Główny zakres robót budowlanych obejmował przebudowanie nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną na podbudowie z kruszywa kamiennego, wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa kamiennego, wjazdów na posesje z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej, ścieku ulicznego z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej z wpięciem do czynnej sieci, kanału teletechnicznego (na odcinku drogi publicznej) i oznakowania. Na odcinku drogi wewnętrznej usuneliśmy kolizję z oświetleniem ulicznym.

Realizacja: 20.09.2022 r. - 22.02.2023 r

Zakres prac obejmował m. in.

BRANŻA DROGOWA:

• warstwa ze stabilizacji dowożonej o Rm=2,5-5,0 MPa gr. 25cm -2 860,00 m2

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - 2428,00 m2

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm - 2396,00 m2

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S gr. 3 cm - 2396,0 m2

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej -108,00 m2

• krawężniki betonowe 15x22 i 15x30cm wraz z wykonaniem ław betonowych -856,0 mb

• obrzeża betonowe - 50,00 mb

• palisada betonowa wys. 80-120cm -44,00 mb

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

• przecisk sterowany rurą stalową śr. 600mm pod drogą powiatową -14,00 mb

• rury PP SN10 śr. 400mm -63,00 mb

• rury PP SN10 śr. 300mm - 66,00 mb

• rury PP SN1 O śr. 250mm -162,00 mb

• studnie PP DN600 z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym kl.D400 -5,0 kpi.

• studnie betonowe DN1000 z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym kl.D400- 7,0 kpi.

• wpusty deszczowe betonowe DN500 z kratą żeliwną kl.D400 - 5,0 kpi

• przykanaliki z rur PVC SN8 śr. 160mm -19,0 mb

SIEĆ ELEKTRYCZNA - USUNIĘCIE KOLIZJI:

• przestawienie latarni kolidującej z projektowaną jezdnią - 1,0 kpi.

• przestawienie skrzynki oświetlenia ulicznego kolidującej z projektowaną jezdnią - 1,0 kpi.

SIEĆ TELETECHNICZNA:

• budowa kanalizacji kablowej z rur DVR śr. 110mm - 156,00 mb

• budowa studni kablowych teletechnicznych - 5,00 kpi.